home » Roccavione » Tradizioni » Esempio di Parlata

Esempio di Parlata: 'l sunèt

Prima d' tüt l' mé sunèt
Va al Priùr, va ai Massé
Che l'àn sempre n' bun curpèt 
E san le feste cumbiné 
Tantu bin, sì che la gent 
Tùt l' dì l'à l' coeur cuntent!
Dui parole mi v' direi 
Dla Barocia e d' co di mans, 
e dla gent, e del farpéi 
Che vui vëddi sì d'nnans: 
Mi a lu sai, sun n' salarm... 
Ebén, bati nen le man!
Mi sun nà n't'üna ciabota, 
Tra le crave, l'asu e l' crin... 
M'à nlevame na vejota 
Ch'a m' vurìa tanta bin; 
Sun chersü parei d'na rûl, 
Sempre a l'aria, sempre al sûl.
A des ani a l'àn gìüstame 
Da vaché, luntan da cà: 
Oh che pena che l'à fame 
Lassé sté la mia burgà, 
Le mie crave, i me fratéj, 
La ciabota d'ij mé véj!
Seguitand a ndé n' pastüra 
Seguitand a mné ii bucìn, 
L'ai trüvà per mia ventüra 
na maestra lì davsìn, 
che giütandse d' man e d' pé 
L'à mustrame l' A - BE - CE...!
Da vaché l'ai feit cariera, 
L'àn passame servitùr!!! 
J'eru l' checu d'la masuera 
La man drita del fatùr... 
Finalment... Oh che giurnà! 
L'àn cìamame a fé l' suldà.
Sun partì cun l'entusiasmu
ch'a j é mac a cula età;
Che piasì, che freu, che urgasmu!
L'era n' sogn realisà:
Da le soche del vaché
AI piümet da bersaglié....
Quand che sun venü' n' cungéd
E l'aviu già ii barbiss:
L'éi cercà, per spusé,
Na matota del paìs;
Giuu e povra parej d'mi,
L'éi furmà l' pi bel di nì!
Quaicün pensa tra le gent:
« Cust'sì l'à l' servél ca locia » 
Ma per mi, m'ufendu nen, 
E adés parlu d' la barocia: 
A l'àn fala dui campiùn, 
Giacu d'Jetu e Tit Bissùn!
L'àn na storia tüti i toc... 
L' timùn, le roe, la trasia; 
Sensa pôu de spendi trop, 
L'àn sercà perfinu n' tl' Asia: 
Pensi mac che la cavìa 
l'àn trüvala nt' l'Albania.
Mi d'ii mans peuss nen parlée,
Mac Pertüs e l'Africòt 
L'àn l' dun per j'estimé 
sensa tëma d'aussé trop: 
Certu a valu di bei quatrin, 
e a delissiu i cuntadìn....
A sti bei cavalegé 
Che sun gloria del paìs
Veuj lasséje n' bun pensé, 
Un ricord propi da amìs: 
« Per mariesse al dì d'ancheuj
Venta propi droevi i'oej... »
A i sun d' fje desbrassà 
Ch'a smiu tante lavandére 
E d' galine del col plà, 
J'é peuj certe furestére 
Che a gasagnu l'so daré, 
L'an tüt l'aria d'ii vaché!
Ii cavéi ussiginà, 
Faccia tüta piena d' blèt, 
Ii unge russe, a fan pietà! 
Se peuj l'àn i gambalét, 
Cica n' buca, per le stra, 
Smiun d' gent scapà da cà...
Cara gent d' Rucaviùn, 
Pieve varda dai cuncìm, 
Dal vin feit cun l' bastùn: 
Cumpri nen pareì a stim; 
Certa roba artificial 
Manda tüti a l'Uspedal.
Prima d' parti cun l' mé Cher...
Brindaréi a vostra faccia, 
Ma, adéss i'ei gnün bicér, 
beivu alura a la buracia: 
Tanti aügüri brava gent... 
E arvedsse a l'an ca ven....


GRAFIA o LINGUA

italiano occitan